Общи условия за ползване на електронен магазин www.shkolazaharakteri.com

1. Общи условия:

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако не приемате тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт www.shkolazaharakteri.com  Този уеб сайт си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

• shkolazaharakteri.com  е уебсайт за електронна търговия на спортни стоки.

• Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online.

• shkolazaharakteri.com има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

• При липса на складова наличност от заявената стока чрез shkolazaharakteri.com, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.

• При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката shkolazaharakteri.com не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от shkolazaharakteri.com на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента процеса на поръчка.

• shkolazaharakteri.com се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.

• shkolazaharakteri.com не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.

• shkolazaharakteri.com не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.

• Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Електронният ни магазин допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

• Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС и не включват цена за доставка!

2. Права и задължения на страните:

2.1 www.shkolazaharakteri.com се задължава:

• да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;

• да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока; При сезонни разпродажби е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 1 работна седмица.

• преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

2.2 Клиентът се задължава:

• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

• да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

• да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки

• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

2.3 Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети shkolazaharakteri.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, shkolazaharakteri.com се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

2.4 Отказ и връщане на стока

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

• доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

• цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

• при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било

възможно да бъде установено в момента на доставката.

Връщането се допуска при следните условия:

• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от shkolazaharakteri.com електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да

съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от shkolazaharakteri.com – фактура, касов бон, гаранционна карта;

• клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на shkolazaharakteri.com адрес;

• съгласно разпоредбите на ЗЗП,  shkolazaharakteri.com възстановява на клиента платената сума в срок до 30 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

www.shkolazaharakteri.com си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

3. Авторски права и ограничения свързани с тях:

shkolazaharakteri.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставени в сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на shkolazaharakteri.com или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на сайта.

4. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът и неговите служители, в зависимост от своите задължения, имат достъп до част или цялата информация попълнена/подадена при регистрацията на Потребителския профил и/или поръчването на Стоки.

5.1. Доставчикът е регистриран администратор на лични данни съгласно българското законодателство и осигурява защитата им съгласно Закона за защита на личните данни и свързаните с него подзаконови нормативни актове. С приемането на Общите условия Клиентът се съгласява, че Доставчикът може да обработва предоставените лични данни, за следните цели: техническо управление на Сайта и Електронния магазин и техните бази данни; установяване на контакт с Клиента, управление на Поръчките, доставяне на Стоки и всякакви други дейности, свързани с изпълнението на задълженията на Доставчика и Клиентa; измерване на ефективността на услугите на Доставчика; рекламни кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; изпращане на рекламни предложения и материали, информация за продукти на Доставчика и друга подобна информация по поща, телефон и/или e-mail; директен маркетинг; всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия се съгласявате, че във връзка с обработването на личните ви данни за посочените цели, Доставчикът може да предоставя тези данни и на трети лица, с които Доставчикът си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си /в т.ч. куриерски, превозни и спедиторски компании във връзка с доставянето на Стоките/.

5.2. По реда на Закона за защита на личните данни Клиентът може да възрази срещу използването на личните му данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените в т. 11.2. цели. Клиентътима право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Доставчика на контактите посочени в края на Общите условия. Клиентът е длъжен да уведоми Доставчика на посочените контакти в случай на неоторизирано ползване на негови лични данни от трети лица, както и за други възможни проблеми.

5.3 С приемането на Общите условия Клиентът предоставя изрично съгласие Доставчикът и свързаните с него лица да му изпращат на предоставените адрес, e-mail и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 49 от Закона за защита на потребителите. Клиентът има право да откаже получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Доставчика, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати електронно съобщение за това на e-mail:  info@ridebike24.com

5.4 Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит в Електронния магазин да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

5.6 Във връзка с ползването на Сайта и осъществяването на Поръчка Клиентът се съгласява да предостави на Доставчика неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които му е изпратил. Доставчикът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали, свободно да използва и обработва за свои цели, идеи и концепции. Доставчикът няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство или изрично не е поискано от Клиента.

5.7. Доставчикът има право, но не и задължение, да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет сървър върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му.

5. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общи условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да се постигнат споразумение, спорът следва да бъде отнесен за решаване от компетентния български съд.

5.1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално право.

5.2 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА. КОНТАКТИ

5.3. Търговско наименование на Доставчика: ПЕТЕР`С БАЙК ЕООД

5.4 Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Изток, ул Чарлз Дарвин 26, ет.4, ап.14

5.5. Адрес за кореспонденция:

Посоченият адрес на Доставчика се счита и за адрес, на който Клиентът може да изпраща евентуални жалби по смисъла на чл. 47, т. 4 от Закона за защита на потребителите.

5.6. ЕИК 204951919

5.7. Телефона за контакт: +359 899 930 341

5.8. Електронна поща: info@ridebike24.com

Всички въпроси и запитвания от страна на Клиента, последният може да отправя онлайн чрез посочения e-mail или по телефон, в рамките на работното време на Доставчика: от 09:00 до 18:00 часа, от понеделник до Петък. 

Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани Клиенти към датата на влизането им в действие.

Настоящите Общите условия са приети от ПЕТЕР’С БАЙК ЕООД и са в сила от 01.01.2021г. При всяка промяна и/или допълнение на Общите условия Доставчикът актуализира публикуваните на Сайта Общи условия.

X